Kvalitetspolicy
-
Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete
- Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden
- Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet
- Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris
- Varje medarbetare ska vara kompetent för sin uppgift och tilldelas ansvar och
   befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav
- Vi ska utveckla samarbetet med branschorganisationer
- Genom utvärdering av processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar
  vi underlag för ständiga förbättringar
- Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral
- Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer

Miljöpolicy
- Öka vår effektivitet och konkurrenskraft
- Svara mot kvalitets- miljö- och arbetsmiljökrav
- Ge våra kunder trovärdiga argument för att välja oss i en upphandling
- Underlätta introduktion av medarbetare, skapa enhetliga arbetssätt, kompetensutveckla våra medarbetare

Berglund´s golv är ett auktoriserat golvföretag genom Golvbranschen (GBR) vilket bland annat innebär att vi:
- Arbetar efter en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan)
- Har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
- Kan kretsloppsmärka golvinstallationer
- Är anslutna till GBR Golvåtervinning
- Granskas genom extern revision
- Att vi alltid följer gällande lagar och förordningar inom miljö området samt gjorda bransch överenskommelser.
- Att vi ständigt söker förbättringar inom våra miljöarbeten.

Miljömål
- Arbeta med GBR:s miljömål

-
Alltid arbeta med produkter med miljödeklaration
- Inte använda spackel som innehåller kasein
- Inte använda golv med höga halter av mjukgörare
- Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan
- Sträva efter en så god arbetsmiljö som möjligt
- Att ta till vara på den kunskap som redan finns angående miljö
- Vi kommer successivt att byta ut vår bilpark till effektivare dieselbilar
- Vi kommer att installera miljövänliga lysrör och lampor
- Vi flyttar mera centralt och kommer därmed att minska våra resor